Monday, February 1, 2010

Kategori Bermasalah Pembelajaran (BP)

Selaras dengan falsafah pendidikan negara yang menekankan kepada perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek, Murid-murid pemulihan khas dan berkeperluan khas turut tidak dipinggirkan. Mereka menjalani proses pembelajaran seiring dengan murid-murid di kelas perdana. Murid-murid pemulihan khas dan berkeperluan khas ini dibahagikan kepada 3 kategori:-
1. Bermasalah pembelajaran
2. Bermasalah penglihatan
3. Bermasalah pendengaran
Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran (BP) di bawah tanggung jawab Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut:-
• Sindrom Down
• Autisme ringan
• Attention Deficit Hyperaktif Disorder
• Terencat akal minimum
• Bermasalah pembelajaran spesifik (contoh: Disleksia)
Program yang dijalankan berlandaskan kepada dasar-dasar berikut:
• Akta Pendidikan 1996, Bab 8.
• Akta Pendidikan (Pindaan) 2002.
• Peraturan -Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997.
• Keputusan Jawatankuasa Dasar, Kementerian Pelajaran Malaysia [Jawatankuasa Perancang Pendidikan (JPP), Mesyuarat Pengurusan Kementerian Pelajaran Malaysia, Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) dan Mesyuarat Pengurusan Jabatan Pendidikan Khas].
• Deklarasi Antarabangsa:
- United Nations' World Programme of Action Concerning Disabled Persons (1983).
- The World's Declaration on Education for All (1990).
- The United Nations' Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Person With Disablilities (1993).
- The Framework for Action on Special Needs Education (Salamanca Statement) 1994.
- Biwako Millennium Framework for Action Towards an Inclusive Barrier-Free and Rights-Based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific (2002).
PENDIDIKAN UNTUK SEMUA ‘1990’
KEPERLUAN-KEPERLUAN PEMBELAJARAN UNTUK ORANG KURANG UPAYA MENUNTUT PERHATIAN KHUSUS. LANGKAH-LANGKAH PERLU DI AMBIL UNTUK MENYEDIAKAN PERSAMAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN UNTUK SEMUA KATEGORI ORANG KURANG UPAYA SEBAGAI BAHAGIAN YANG SEPADU DALAM SISTEM PENDIDIKAN

AKTA PENDIDIKAN (1961)
“ SEKOLAH KHAS” BERMAKNA SEKOLAH YANG MENYEDIAKAN LAYANAN PENDIDIKAN KHAS UNTUK MURID-MURID YANG KURANG UPAYA

KIRK, S.A. et.al. “Educating Exceptional Children”, 1993
“kanak-kanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa
(1) dalam ciri-ciri mental ,
(2) keupayaan-keupayaan deria,
(3) dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal,
(4) dalam tingkah laku sosial atau emosi,
(5) dalam keupayaan komunikasi atau,
(6) dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai, atau perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas, supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum”
Culatta, R.A. & Tompkins J.R. “Fundamental of Special Education” 1999
“pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Pendidikan khas menyediakan peluang-peluang yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau perkhidmatan-perkhidmatan sekolah biasa”

No comments:

Post a Comment